Projekty UE

Projekt pod nazwą "Wdrożenie nowej technologii malowania wyrobów metalowych w przedsiębiorstwie Emet Sp. z o.o." został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wpierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Przedmiotowy projekt ma na celu zwiększenie innowacyjności oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej spółki Emet poprzez wdrożenie własnej nowej technologii przygotowania powierzchni i malowania proszkowego, umożliwiającej udoskonalenie produktów dla branży elektronicznej i telekomunikacyjnej. Rezultatem projektu będzie wdrożenie nowej technologii malowania proszkowego, co przyczyni się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, zwiększenia przychodów ze sprzedaży, utworzenie jednego nowego miejsca pracy oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania procesu produkcyjnego na środowisko naturalne oraz zużywanie się jego zasobów.

Całkowita wartość projektu: 5 536 845,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 2 025 675,00 złFirma Emet sp. z o.o. w Szczecinku uzyskała dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nr Umowy: POIR.03.04.00-32-0079/20-00
Celem projektu utrzymanie płynności finansowej Spółki
Rezultatem projektu jest utrzymanie przez 3 miesiące działalności gospodarczej

Kwota dofinasowania wynosi 287 659,95 zł


Projekt pod nazwą "Wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w przedsiębiorstwie EMET Sp. z o.o. poprzez zastosowanie nowych technologii cięcia metali" został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Celem głównym projektu jest zwiększenie innowacyjności oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na światowych rynkach rozwojowych. Wdrożenie opracowanej we współpracy z jednostką naukową technologii umożliwi przedsiębiorstwu zaspokojenie potrzeb klientów, dotyczących zwiększenia dokładności i trwałości produktów, obniżenia cen wyrobów, zachowania terminowości dostaw oraz kompleksowości oferty. Rezultatami projektu są: wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej, wzrost przychodów ze sprzedaży ulepszonych produktów oraz wzrost zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu: 3 925 422,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 436 130,00 zł